Osviitta® -tietopalvelu (Esite)

Kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus rahoituksesta ja asemoinnista

Viivain Oy tarjoaa ammattikorkeakouluille laajaa ja kattavaa Osviitta®-tietopalvelua. Tämä kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus kattaa paitsi ammattikorkeakoulun tulosten ja rahoituksen ennakoinnin, myös mm. sen toiminnan analysoinnin ja asemoinnin sekä korkealuokkaiset asiakkaalle räätälöidyt analyysiraportit puolivuosi- ja vuosikatsausten muodossa. Osviitta®-tietopalvelu antaa ammattikorkeakoululle edulliseen hintaan runsaan työkalupakin tiedolla johtamisen, talouden suunnittelun, laadunhallinnan sekä toiminnan kehittämisen tueksi. Se antaa runsaasti lähdeaineistoa myös ammattikorkeakoulujen omilla asiantuntijoille näiden tekemien syventävien jatkoanalyysien ja toimenpide-ehdotusten pohjaksi. Osviitan® aineisto on räätälöitävissä asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja asiakkaiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla tietopalvelun kehitysaskeleita suunniteltaessa. Osviitta®-tietopalvelun asiakkaalla on siis käytössään Viivain Oy:n koko asiantuntemus edulliseen hintaan.

Osviitta® -tietopalvelu sisältää:

·         Simulaatiotyökalu

Osviitan® simulaatiotyökalusta ammattikorkeakoulu näkee tarkan ennusteen lähivuosien rahoituksestaan tutkintotasolle saakka. Rahoituksesta voi tehdä myös omia simulointeja, mitkä konkretisoivat tutkintotasolle asti yksittäisten rahoitusmittaritulosten muutosten vaikutusta tulevaan rahoitukseen. Jatkossa työkalu tulee laajenemaan myös ammattikorkeakoulun asemoinnin simulointiin. Asemoinnin ja rahoituksen tiedot kytketään yhteen, jolloin analyysin kattavuus kasvaa olennaisesti. Simulaatiotyökalusta tehdään vuosittain uusi versio, jolla on oma kehitysteemansa. Teema valitaan asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella. Versioiden välissä asiakas voi päivittää oman simulaatiotyökalunsa lähdetietoja hakemalla Viivaimelta uusimmat ennusteet omista ja koko maan tuloksista. Työkalu kasvaa kumulatiivisesti vuosi vuodelta yhä laajemmaksi ammattikorkeakoulun rahoituksen ja asemoinnin simuloinnin apuvälineeksi.

·         Kehittyneet ennakointialgoritmit

Viivain Oy kerää, laajentaa ja ylläpitää tietokantaa ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyvistä tilastotiedoista. Tämän ainutkertaisen tietokannan pohjalta toteutetaan Osviitan® simulaatiotyökalun ennusteiden kvantitatiivinen osuus. Kvalitatiivinen osuus toteutetaan ammattikorkeakouluilta kerättävällä kyselyllä. Siitä saadaan barometriluontoista tietoa, mitä raportoidaan erikseen asiakkaille ja mitä käytetään ennakointialgoritmien lähteenä. Ennakointialgoritmit kehittyvät koko ajan tarkemmiksi, kun tietokanta laajenee. Matemaattiset mallinnukset kehittyvät ja barometrin tulosten yhteydestä toiminnan tuloksiin saadaan lisätietoa. Osviitan® asiakkailla on käytettävissään paras tieto koko maan tuloksista.

·         Kattava raporttikokonaisuus

Osviitan® asiakkaille tarjotaan kattava ja informatiivinen raporttikokonaisuus, mikä kattaa valtaosan ammattikorkeakoulujen toiminnan eri puolista. Vuosittain toteutetaan a) Mittatulokset -raportti edellisvuoden rahoitusmittarituloksista, b) AVOP-opiskelijapalauteraportti edellisvuoden opiskelijapalautteesta, c) Hakutilastot-raportti kuluvan vuoden hakutilastoista, d) Tulosennuste-raportti tulevien vuosien tuloksista ja Osviitan ennusteiden osumatarkkuudesta, e) Edellisvuoden amk-tilastokatsaus sekä f) vuorovuosittain ammattikorkeakoulujen työllistymiseen ja kansainvälisyyteen porautuva raportti. Amk-tilastokatsaus julkaistaan myös kokonaisuudessaan Viivaimen kotisivuilla, samoin lyhyet koko Suomen tilanteeseen keskittyvät yhteenvedot muista raporteista. Osviitan® asiakkaat saavat siis vuosittain kattavan ja tasokkaan raporttikokonaisuuden, jonka avulla oma asema ammattikorkeakoulukentällä selviää ja konkretisoituu.

·         Ajankohtaiset Osviitta®-pikaraportit

Viivain Oy käy koko ajan läpi ajankohtaisia ja uusia ammattikorkeakouluihin liittyviä tilastoja. Usein näistä selviää koko amk-kenttää kiinnostavia uusia tai ajankohtaisia tietoja. Näistä tehdään Osviitan® asiakkaille Osviitta®-pikaraportteja. Nämä ovat lyhyitä, 1-4 sivun mittaisia analyysejä ja koonteja ajankohtaisista ilmiöistä. Osa voidaan jossain muodossa käsitellä myös Viivaimen kotisivujen blogissa. Pikaraporttien avulla Osviitan™ asiakkaat saavat uutta tärkeätä tietoa oman toimintansa laadun ja tehokkuuden edistämiseksi sekä oman asemansa tarkastelemiseksi.

·         Ilmainen tehokäytön koulutus

Osviitta®-simulaatiotyökalu pitää sisällään suuren määrä erilaisia mahdollisuuksia analysointiin ja simulointiin. Näin ollen sen käyttö vaatii asiantuntemusta ja tietoa, jotta simulaatiotyökalun ominaisuuksista saadaan kaikki irti. Viivain Oy järjestää Osviitan® asiakkaiden henkilökunnalle ilmaisia tehokäytön koulutuksia aina uuden simulaatiotyökalun version ilmestymisen yhteydessä. Näitä koulutuksia järjestetään yksi Skypessä, yksi Helsingissä ja yksi jossain muualla Suomessa, mahdollisesti Tampereen tai Jyväskylän kaltaisessa kaupungissa, johon asiakkaiden henkilökunnan on helppo matkustaa. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki halukkaat asiakas-ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenet ja ne ovat asiakkaille täysin ilmaisia.

·         Ilmainen käyttötuki

Osviitan® asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan ilmaista käyttötukea simulaatiotyökalun käyttöön sekä muihin tietopalvelun osien herättämiin kysymyksiin. Käyttötukea annetaan puhelimitse, sähköpostitse sekä Skypen välityksellä. Yleensä käyttötukea saa heti tai hyvin lyhyellä varoitusajalla. Viivaimella on tarpeen vaatiessa käytössä käyttötuen päivystys ainakin silloin, kun uusi simulaatiotyökalu julkaistaan.

·         Ilmainen räätälöinti asiakkaan tarpeisiin

Simulaatiotyökalu on Excel-pohjaisena ohjelmana joustavasti muokattavissa ja räätälöitävissä erilaisilla asiakkaan tarpeisiin vastaavilla muunnoksilla ja laajennuksilla. Näiden suunnitteluun, tekoon ja toteutukseen jokainen Osviitan® asiakas saa vuosittain käyttöönsä kolme tuntia asiantuntijan pikatukea. Näin asiakas saa palvelusta vieläkin enemmän irti mm. omaan sisäiseen rahoitukseen tai laadunhallintaan liittyen. Tämä palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu Osviittaan® liittyvään räätälöintiin, mutta on käytettävissä myös mihin tahansa muuhun asiakkaan toivomaan konsultointiin normaalein asiantuntijan pikatuki -palvelun ehdoin. Vuosittaiset tunnit on käytettävä kalenterivuoden aikana, eli ne eivät siirry seuraavalle kalenterivuodelle.

·         Asiakkaalle räätälöity puolivuotiskatsaus

Jokaiselle Osviitan® asiakkaalle lähetetään alkusyksystä tälle räätälöity puolivuotiskatsaus. Tämä on pääasiassa Extra Vipusen tiedoista kerätty PowerPoint-pohjainen tilastoanalyysi ammattikorkeakoulun alkuvuoden tuloksista ja asemoinnista. Puolivuotiskatsaus tehdään siten, että se voidaan lähettää sellaisenaan esim. ammattikorkeakoulun johtoryhmälle tai hallitukselle. Näin asiakas saa ajankohtaista tietoa omasta tilanteestaan myös kuluvan vuoden osalta.

·         Asiakkaalle räätälöity vuosikatsaus

Osviitan® asiakkaille lähetetään myös puolivuotiskatsausta laajempi vuosikatsaus. Tämän normaali aikataulu on loppuvuosi simulaatiotyökalun päivityksen yhteydessä. Vuosikatsauksessa käydään läpi ammattikorkeakoulun kuluvan vuoden tuloksia, tulevien vuosien ennustetta sekä näiden pohjalta asiakkaan asemoinnin ja rahoituksen kehittymistä. Vuosikatsauksessa saattaa olla mukana myös muuta laajempaa koko ammattikorkeakoulukenttää koskevaa analyysia. Myös vuosikatsaus tehdään PowerPoint-pohjaisena ja sellaiseksi että se on esitettävissä johtoryhmälle ja hallitukselle.

Tietopohja:

  • Viivaimen useasta eri lähteestä keräämä korkeakoulu-tietokanta.

  • Viivaimen kehittämä tutkintotasoinen ennakointialgoritmi.

  • Uusimmat vahvistetut toteumatiedot rahoitusmittareista.

  • Käyttäjien omia ennusteita mm. TKI-tulojen kaltaisten mittareiden tapauksessa.

Sopimuksen muoto:

Toistaiseksi voimassa oleva vuosimaksullinen sopimus, jossa Viivain Oy toimittaa asiakkaalle vähintään kerran vuodessa toiminnallisuuksien osalta päivitetyn Osviitta® -simulaatiotyökalun.

Saatavilla:

Heti

Hinta:

Alustava hinta 5 000 € + alv / vuosi

(Vuoden 2019 osalta kaikki asiakkaat saavat 1 000 € tutustumistarjouksen. Tämän lisäksi Osviitta® 2021 -tuotteen hankkineet saavat 2019 vuoden Osviitta® -ostosta 1 500 € alennuksen)

Toimitusaika:

Asiakkaalle räätälöity simulaatiotyökalu, puolivuotisraportti ja muut aineistot toimitetaan loma-aikojen ulkopuolella viiden arkipäivän sisällä tilauksesta.